Najczęściej zadawane pytania

Jaki jest termin wypowiedzenia umowy najmu?
Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule:http://najemkomercyjny.pl/terminy-wypowiedzenia-umowy-najmu-lokalu-uzytkowego/
Jakie załączniki powinny znaleźć się w umowie najmu?
  1. Protokół zdawczo-odbiorczy *
  2. Księga wieczysta lokalu
  3. Zakres prac dostosowawczych (jeśli strony tak się umówiły)

*Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego, a także wzór umowy najmu lokalu użytkowego możesz za darmo pobrać ze strony głównej bloga

Więcej na temat zawarcia umowy najmu:

http://najemkomercyjny.pl/jakie-dokumenty-powinien-sprawdzic-najemca-przed-podpisaniem-umowy-najmu/

Który sąd jest właściwy w sprawach dotyczących najmu?
Zgodnie z ogólną zasadą (art. 27 k.p.c.), powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Jednakże powództwo o roszczenie ze stosunku najmu lub dzierżawy nieruchomości wytoczyć można przed sąd miejsca położenia nieruchomości (art. 37 k.p.c.)
Kiedy najemca może wypowiedzieć umowę najemcy?
Jaki jest termin przedawnienia roszczeń o zapłatę czynszu?
Zobacz wpis dotyczący przedawnienia:http://najemkomercyjny.pl/termin-przedawnienia-roszczen-wynajmujacego/
Jak poprawnie sporządzić aneks do umowy najmu?
Wzór aneksu do umowy najmu, a także wzór umowy najmu lokalu użytkowego możesz za darmo pobrać ze strony głównej bloga.Zobacz wpis dotyczący aneksu do umowy najmu lokalu użytkowego:http://najemkomercyjny.pl/aneks-do-umowy-najmu-lokalu-uzytkowego/
Jak podwyższyć czynsz najmu?
Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule:http://najemkomercyjny.pl/jak-podwyzszyc-czynsz-najm-lokalu-uzytkowego/
Jaka jest definicja lokalu użytkowego?
Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule:http://najemkomercyjny.pl/czym-jest-lokal-uzytkowy/
Czy można odstąpić od umowy najmu?
Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule:http://najemkomercyjny.pl/czy-odstapienie-od-umowy-najmu-jest-mozliwe/
Czym się różni najem od dzierżawy ?
Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule:http://najemkomercyjny.pl/najem-czy-dzierzaw/
Co się dzieje z umową najmu w przypadku upadłości wynajmującego?
Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule:http://najemkomercyjny.pl/upadlosc-najemcy-a-umowa-najm/
Co się dzieje z umową najmu w przypadku upadłości najemcy?
http://najemkomercyjny.pl/upadlosc-najemcy-a-umowa-najm/
Czy podnajem lokalu wymaga zgody wynajmującego?
Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule:http://najemkomercyjny.pl/zgoda-na-podnajem-lokalu-uzytkowego/
Kiedy wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu?
Czy kaucja jest opodatkowana podatkiem VAT?
Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule:http://najemkomercyjny.pl/kaucja-za-najem-lokalu-uzytkowego-a-podatek-vat/
Jakie naprawy lokalu obciążają wynajmującego?
Jakie naprawy lokalu obciążają najemcę?
Jakie uprawnienia przysługują najemcy w przypadku wykrycia wad lokalu?