Najczęściej zadawane pytania

Jaki jest termin wypowiedzenia umowy najmu?
Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule:https://​najemkomercyjny​.pl/​t​e​r​m​i​n​y​-​w​y​p​o​w​i​e​d​z​e​n​i​a​-​u​m​o​w​y​-​n​a​j​m​u​-​l​o​k​a​l​u​-​u​z​y​t​k​o​w​e​go/
Jakie załączniki powinny znaleźć się w umowie najmu?
  1. Protokół zdawczo-​odbiorczy *
  2. Księga wieczysta lokalu
  3. Zakres prac dostosowawczych (jeśli strony tak się umówiły)

*Wzór protokołu zdawczo-​odbiorczego, a także wzór umowy najmu lokalu użytkowego możesz za darmo pobrać ze strony głównej bloga

Więcej na temat zawarcia umowy najmu:

https://​najemkomercyjny​.pl/​j​a​k​i​e​-​d​o​k​u​m​e​n​t​y​-​p​o​w​i​n​i​e​n​-​s​p​r​a​w​d​z​i​c​-​n​a​j​e​m​c​a​-​p​r​z​e​d​-​p​o​d​p​i​s​a​n​i​e​m​-​u​m​o​w​y​-​n​a​j​mu/

Który sąd jest właściwy w sprawach dotyczących najmu?
Zgodnie z ogólną zasadą (art. 27 k.p.c.), powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Jednakże powództwo o roszczenie ze stosunku najmu lub dzierżawy nieruchomości wytoczyć można przed sąd miejsca położenia nieruchomości (art. 37 k.p.c.)
Kiedy najemca może wypowiedzieć umowę najemcy?
Jaki jest termin przedawnienia roszczeń o zapłatę czynszu?
Zobacz wpis dotyczący przedawnienia:https://​najemkomercyjny​.pl/​t​e​r​m​i​n​-​p​r​z​e​d​a​w​n​i​e​n​i​a​-​r​o​s​z​c​z​e​n​-​w​y​n​a​j​m​u​j​a​c​e​go/
Jak poprawnie sporządzić aneks do umowy najmu?
Wzór aneksu do umowy najmu, a także wzór umowy najmu lokalu użytkowego możesz za darmo pobrać ze strony głównej bloga.Zobacz wpis dotyczący aneksu do umowy najmu lokalu użytkowego:https://​najemkomercyjny​.pl/​a​n​e​k​s​-​d​o​-​u​m​o​w​y​-​n​a​j​m​u​-​l​o​k​a​l​u​-​u​z​y​t​k​o​w​e​go/
Jak podwyższyć czynsz najmu?
Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule:https://​najemkomercyjny​.pl/​j​a​k​-​p​o​d​w​y​z​s​z​y​c​-​c​z​y​n​s​z​-​n​a​j​m​-​l​o​k​a​l​u​-​u​z​y​t​k​o​w​e​go/
Jaka jest definicja lokalu użytkowego?
Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule:https://​najemkomercyjny​.pl/​c​z​y​m​-​j​e​s​t​-​l​o​k​a​l​-​u​z​y​t​k​o​wy/
Czy można odstąpić od umowy najmu?
Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule:https://​najemkomercyjny​.pl/​c​z​y​-​o​d​s​t​a​p​i​e​n​i​e​-​o​d​-​u​m​o​w​y​-​n​a​j​m​u​-​j​e​s​t​-​m​o​z​l​i​we/
Czym się różni najem od dzierżawy ?
Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule:https://​najemkomercyjny​.pl/​n​a​j​e​m​-​c​z​y​-​d​z​i​e​r​z​aw/
Co się dzieje z umową najmu w przypadku upadłości wynajmującego?
Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule:https://​najemkomercyjny​.pl/​u​p​a​d​l​o​s​c​-​n​a​j​e​m​c​y​-​a​-​u​m​o​w​a​-​n​a​jm/
Co się dzieje z umową najmu w przypadku upadłości najemcy?
https://​najemkomercyjny​.pl/​u​p​a​d​l​o​s​c​-​n​a​j​e​m​c​y​-​a​-​u​m​o​w​a​-​n​a​jm/
Czy podnajem lokalu wymaga zgody wynajmującego?
Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule:https://​najemkomercyjny​.pl/​z​g​o​d​a​-​n​a​-​p​o​d​n​a​j​e​m​-​l​o​k​a​l​u​-​u​z​y​t​k​o​w​e​go/
Kiedy wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu?
Czy kaucja jest opodatkowana podatkiem VAT?
Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule:https://​najemkomercyjny​.pl/​k​a​u​c​j​a​-​z​a​-​n​a​j​e​m​-​l​o​k​a​l​u​-​u​z​y​t​k​o​w​e​g​o​-​a​-​p​o​d​a​t​e​k​-​v​at/
Jakie naprawy lokalu obciążają wynajmującego?
Jakie naprawy lokalu obciążają najemcę?
Jakie uprawnienia przysługują najemcy w przypadku wykrycia wad lokalu?