Tag Archives: termin przedawnienia

Termin przedawnienia roszczeń wynajmującego

Zgodnie z ogólną zasadą prawa cywilnego roszczenia cywilnoprawne o charakterze majątkowym ulęgają przedawnieniu. Oznacza to, że po upływie określonego w ustawie terminu dłużnik może uchylić się od spełnienia danego świadczenia bez żadnych konsekwencji. Kodeks cywilny różnicuje przy tym długość terminów przedawnienia m.in. w zależności od rodzaju stosunku prawnego, z którego dane roszczenie pochodzi oraz podmiotu, któremu ono przysługuje. Jaki jest zatem termin przedawnienia roszczeń wynajmującego ?