Definicje

Adaptacja
działania polegające na przystosowaniu budynku lub jego pomieszczeń do nowej funkcji użytkowej.
Aneks
dokument zmieniający warunki umowy uprzednio zawartej w formie pisemnej.
Czynsz
świadczenie okresowe uiszczane przez najemcę lub dzierżawcę z tytułu odpowiednio najmu lub dzierżawy. Wartość czynszu może być ustalona w pieniądzach lub naturze
Dzierżawa
umowa, na podstawie której wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy do korzystania (używania) i pobierania pożytków (użytkowania) przedmiot dzierżawy, na czas oznaczony lub nieoznaczony, w zamian za płacony przez dzierżawcę czynsz.
Kaucja
określona suma pieniędzy, której zadaniem jest zabezpieczenie roszczeń w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Najem (umowa najmu)
umowa, na mocy której wynajmujący zobowiązuje się oddać przedmiot najmu do używania najemcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony, w zamian za płacony przez najemcę czynsz.
Najemca
osoba biorąca przedmiot najmu do używania, zobowiązana do płacenia wynajmującemu czynszu.
Nieruchomość gruntowa (grunt)
część powierzchni ziemi, która stanowi odrębny przedmiot własności.
Nieruchomość rolna
nieruchomość gruntowa, której grunty są lub mogą być wykorzystywane doprowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie, w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji sadowniczej, ogrodniczej, oraz rybnej, leśnej i pszczelarskiej.
Nieruchomość budynkowa
budynek, który nie stanowi części składowej nieruchomości gruntowej,lecz jest odrębnym od gruntu przedmiotem własności.
Nieruchomość lokalowa
wyodrębniony i stanowiący odrębny przedmiot własności lokal mieszkalny lub użytkowy. łącznie z garażem stanowiącym część składową budynku.
Odstąpienie od umowy
jednostronna czynność prawna powodująca zakończeniem stosunku umownego, co do zasady ze skutkiem wstecznym.
Podnajem (umowa podnajmu)
umowa, na mocy której najemca zobowiązuje się oddać osobie trzeciej przedmiot najmu w całkowite lub częściowe używanie, w zamian za określony czynsz.
Wynajmujący
osoba oddająca przedmiot najmu do używania w zamian za czynsz.
Wypowiedzenie umowy
jednostronna czynność prawna powodująca zakończeniem stosunku umownego, co do zasady ze skutkiem na przyszłość.