Wpływ ogłoszenia upadłości układowej na stosunek najmu

We wcześniejszych wpisach przedstawiałem wpływ głoszenia upadłości likwidacyjnej, zarówno najemcy, jak i wynajmującego, na umowę najmu. W związku z powyższym, celem wyczerpania już zagadnień związanych z upadłością, tematyka dzisiejszego wpisu zostanie poświęcona wpływowi ogłoszenia upadłości układowej na stosunek najmu.

mortgageUpadłość układowa najemcy

Stosowanie do treści art. 91 § 1 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, wynajmujący nie może bez zgody rady wierzycieli wypowiedzieć umowy najmu upadłemu najemcy, jeżeli dany lokal wykorzystywany jest do prowadzenia przedsiębiorstwa upadłego.

Powyższy zakaz obowiązuje od dnia wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości przez cały czas trwania postępowania układowego, tj. aż do jego umorzenia lub zawarcia układu albo zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego.

Należy zaznaczyć, że wprawdzie niemożność wypowiedzenia umowy najmu ma charakter jedynie czasowy i nie może przekraczać czasu trwania postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układ, jednakże przyjęty i zatwierdzony przez sąd układ może zawierać zakaz wypowiadania umowy najmu do czasu wykonania układu.

Ponadto należy podkreślić, że powyższe ograniczenie odnosi się jedynie do wierzyciela, tj. wynajmującego. Nie odnosi się ono natomiast do zarządcę czy też upadłego w sytuacji ustanowienia zarządu własnego.

Zgoda rady wierzycieli na wypowiedzenie umowy najmu wymaga stosowanej uchwały. Przy czym sędzia-​komisarz może uchylić uchwałę rady wierzycieli, jeżeli uzna, że narusza ona powyższy przepis, dobre obyczaje albo interesy wierzycieli, szczególnie wynajmującego. W przypadku braku ustanowienia rady wierzycieli, jej kompetencje przejmuje sędzia-​komisarz. Zgoda na wypowiedzenie umowy najmu wyrażana jest wówczas w drodze postanowienia. Na takie postanowienie sędziego-​komisarza nie przysługuje zażalenie.

Upadłość układowa wynajmującego

Jeżeli chodzi o upadłość układową wynajmującego, to przepisy ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze nie wprowadzają jakichś szczególnych regulacji w tym zakresie. Praw i obowiązków stron umowy najmu, a w szczególności zasady wypowiadania umowy regulowane są na zasadach ogólnych, tj. wynikają z przepisów Kodeksu cywilnego oraz treści samej umowy najmu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.