Jak podwyższyć czynsz najmu lokalu użytkowego?

Oznaczenie wysokości czynszu stanowi jeden z podstawowych elementów treści umowy najmu. Czynsz najmu lokalu użytkowego, tak jak i każdy inny element treści umowy, można zmienić w drodze aneksu do umowy. Oczywiście wymaga to zgody obu stron. Co jednak w przypadku gdy najemca nie godzi na to, aby podwyższyć czynsz najmu lokalu użytkowego?

W takiej sytuacji wynajmujący może skorzystać z uprawnienia przewidzianego w art. 6851 Kodeksu cywilnego. Artykuł ten mówi,że „wynajmujący lokal może podwyższyć czynsz, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.” Powołany przepis ma zastosowanie zarówno do umów najmu na czas nieoznaczonych, jak i umów najmu na czas oznaczony, ale zawartych po dniu 01 stycznia 2005 r.

Wypowiedzenie wysokości czynszu jest jednostronnym oświadczeniem woli wynajmującego skierowanym do najemcy. Oznacza to, że zmiana wysokości czynszu w tym trybie nie wymaga zgody najemcy, a wypowiedzenie będzie skuteczne nawet, gdy najemca odmówi jego przyjęcia. Jeżeli najemca zgadza się na podwyżkę, stosunek najmu trwa nadal, a zmianie ulega jedynie wysokość czynszu. Natomiast brak akceptacji zmiany wysokości czynszu skutkować będzie rozwiązaniem umowy najmu wraz z upływem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia.

Należy przy tym zaznaczyć, że w odniesieniu do lokali użytkowych ustawodawca zasadniczo nie wprowadził żadnych ograniczeń co do wysokości podwyższenia czynszu, ani jego częstotliwości. Jeżeli umowa nie reguluje tej kwestii, najemca może spodziewać się wypowiedzenia wysokości czynszu w każdym czasie i w dowolnie obranej przez wynajmującego wysokości. Teoretycznie czynsz mógłby być zmieniany nawet co miesiąc o 100%. W związku z powyższym najemca powinien zadbać o to, aby umowa dokładnie określała zasady na jakich wynajmujący będzie mógł wypowiadać wysokość czynszu.

W następnym wpisie przedstawię przykładowe klauzule umowne regulujące zasady zmiany wysokości czynszu najmu lokalu użytkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.