Powierzchnia lokalu użytkowego

Wysokość czynszu za najem lokalu użytkowego obliczana jest najczęściej według przyjętej przez strony stawki za metr kwadratowy. W związku z powyższym istotne znaczenia ma sposób obliczania powierzchni lokalu użytkowego, który często stanowi zarzewie konfliktu miedzy wynajmującym a najemcą. Ponadto zdarza się, że w trakcie trwania stosunku najmu lub już po jego wygaśnięciu, najemca dochodzi do wniosku, że rzeczywista powierzchnia najętego lokalu odbiega od tej wskazanej w umowie. Skąd biorą się spory przy obliczaniu powierzchni lokalu użytkowego i jak im zapobiec?

design projectProblem liczenia powierzchni lokalu użytkowego wiąże się z możliwością stosowania jednej z dwóch Polskich Norm. Pierwotnie obowiązująca norma PN-​70/​B‑02365 z dnia 30 czerwca 1970 r. od kwietnia 1999 r. została zastąpiona normą PN-​ISO 9836 – 1997 z dnia 28 października 1997 r. Wprawdzie nowa norma powinna zastąpić starą, jednakże żaden przepis nie przewiduje takiego skutku. Co więcej od 01 stycznia 2003 r. stosowanie Polskiej Normy jest całkowicie dobrowolne. Oznacza to, że można swobodnie posługiwać się nie tylko jedną z dwóch wyżej wskazanych norm, ale również innymi zbiorami zasad. Zatem w oparciu o zasadę swobody umów strony mogą same ustalać własne zasady obliczania powierzchni lokalu. Ma to zazwyczaj miejsce w przypadku gdy jedna ze stron, będąca podmiotem zagranicznym, chce posługiwać się normami państwa jej pochodzenia.

Aby uniknąć w przyszłości zarzutu, że rzeczywista powierzchnia lokalu użytkowego jest mniejsza od wskazanej w umowie, strony powinny w umowie najmu dokładnie określić powierzchnię lokalu użytkowego i wskazać zasady według których została obliczona, np. odwołując się do jednej z przywołanych norm. Ponadto najemca nie powinien wierzyć wynajmującemu tylko “na słowo”. W interesie obu stron jest przeprowadzenie przez najemcę własnego pomiaru powierzchni lokalu według ustalonych w umowie zasad i sporządzenie stosownego protokołu. Dzięki temu najemca uniknie nieprzyjemnej niespodzianki, a wynajmujący ewentualnych pretensji.

One thought on “Powierzchnia lokalu użytkowego

  1. Pingback: Zasady pomiaru lokalu użytkowego «

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.