Jakie dokumenty powinien sprawdzić najemca przed podpisaniem umowy najmu?

Przed podpisaniem umowy najmu lokalu użytkowego każdy przyszły najemca powinien sprawdzić, czy osoba oferująca mu najem danego lokalu użytkowego jest w ogóle uprawniona do władania nim, a jeżeli tak, to w jaki zakresie. Od istnienia po stronie wynajmującego ważnego tytułu prawnego do władania lokalem zależy nie tylko możliwość i zakres realizacji przyszłej umowy najmu, ale również jej ważność.

Stack Of FilesPrzyszły najemca powinien zażądać, aby druga strona – jeszcze przed podpisaniem umowy – przedłożyła mu dokumenty lub ich odpisy, które w dostateczny sposób ujawniają jej uprawnienie do oddania lokalu w najem na warunkach określonych w umowie. Dokumenty te (lub ich odpisy) powinny zostać dołączone do podpisanej już umowy najmu jako załączniki.

W zależności od tego kim jest wynajmujący, najemca powinien zażądać odpowiednio następujących dokumentów:

1. właściciel – odpis księgi wieczystej lokalu lub nieruchomości;
2. współwłaściciel — odpis księgi wieczystej lokalu lub nieruchomości oraz zgodę pozostałych właścicieli na wynajem lokalu;
3. użytkownik wieczysty – odpis księgi wieczystej nieruchomości;
4. użytkownik – umowa użyczenia lub odpis księgi wieczystej nieruchomości jeżeli użytkowanie zostało w niej ujawnione;
5. najemca – umowa najmu wskazująca na prawo najemcy do oddania lokalu w podnajem lub wyrażona na piśmie zgodna na podnajem;
6. dzierżawca – umowa dzierżawy wskazująca na prawo dzierżawcy do wynajmu lokalu lub wyrażona na piśmie zgodna wydzierżawiającego na wynajem;
7. osoba prawna działająca przez swoje organy –odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wskazujący, że osoba fizyczna podpisująca umowę ma uprawnienia do działania jako organ danego podmiotu;
10. osoba prawna reprezentowane przez pełnomocników – stosowane pełnomocnictwo oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wskazujący, że osoba fizyczna podpisująca pełnomocnictwo działała jako organ danego podmiotu;
11. spółka osobowa – dokumenty takie same jak przy osobach prawnych reprezentowanych przez pełnomocników ;
12. spółka kapitałowa w organizacji – dokumenty takie same jak przy osobach prawnych reprezentowanych przez pełnomocników;
13. wspólnicy spółki cywilnej – umowa spółki cywilnej i wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.