Termin przedawnienia roszczeń wynajmującego

Zgodnie z ogólną zasadą prawa cywilnego roszczenia cywilnoprawne o charakterze majątkowym ulęgają przedawnieniu. Oznacza to, że po upływie określonego w ustawie terminu dłużnik może uchylić się od spełnienia danego świadczenia bez żadnych konsekwencji. Kodeks cywilny różnicuje przy tym długość terminów przedawnienia m.in. w zależności od rodzaju stosunku prawnego, z którego dane roszczenie pochodzi oraz podmiotu, któremu ono przysługuje. Jaki jest zatem termin przedawnienia roszczeń wynajmującego ?

Termin przedawnienia roszczeń wynajmującego

Termin przedawnienia roszczeń wynajmującego

Termin przedawnienia roszczeń wynajmującego zależy od ich treści. Zgodnie z art. 677 Kodeksu cywilnego roszczenia wynajmującego przeciwko najemcy o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub pogoszczenia przedmiotu najmu przedawniają się z upływem roku od dnia jego zwrotu. Natomiast stosownie do treści art. 118 Kodeksu cywilnego roszczenie o zapłatę czynszu, jak i każde inne roszczenie o świadczenie okresowe przedawnia się po upływie trzech lat licząc od daty jego wymagalności, tj. od dnia w którym zgodnie z umową czynsz za dany miesiąc powinien zostać uiszczony. Jeżeli chodzi o pozostałe roszczenia wynajmującego w stosunku do najemcy to również one przedawniają się z upływem trzech lat licząc od daty ich wymagalności – przy założeniu, że umowa najmu została zawarta w związku z działalnością gospodarczą wynajmującego. Wskazane wyżej terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane w żadne sposób.

Należy pamiętać, że bieg przedawnienia danego roszczenia przerywa jedynie skuteczne wniesienie do sądu pozwu lub wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Biegu przedawnienia nie przerywa żadna inna czynność niezwiązana bezpośrednio z dochodzeniem danego roszczenia przed właściwym organem, np. podjęcie negocjacji, czy wysłanie wezwanie do zapłaty.

Podsumowując:

  • 1 rok od dnia zwrotu — roszczenia o naprawienie szkody
  • 3 lata od daty wymagalności — roszczenia o świadczenia okresowe (np. czynsz)
  • 3 lata od daty wymagalności — wszystkie pozostałe roszczenia

O terminie przedawnienia roszczeń najemcy można przeczytać we wpisie „Termin przedawnienia roszczeń najemcy”. Jeżeli chcesz dowiedzieć się co dokładnie należny rozumieć pod pojęciem “zwrotu” przedmiotu najmu, zapraszam do lektury wpisu „Zwrot przedmiotu najmu”.

2 thoughts on “Termin przedawnienia roszczeń wynajmującego

  1. Pingback: Termin przedawnienia roszczeń najemcy «

  2. Pingback: Zwrot przedmiotu najmu | Najem Komercyjny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.