Category Archives: Najem w ogólności

Zwrot przedmiotu najmu

W dwóch poprzednich wpisach („Termin przedawnienia roszczeń najemcy” i „Termin przedawnienia roszczeń wynajmującego”) wskazałem, że w terminie roku od daty zwrotu przedmiotu najmu przedawniają się zarówno roszczenia wynajmującego o naprawienie szkody z powodu jego uszkodzenia lub pogorszenia, jak i roszczenia najemcy o zwrot nadpłaconego czynszu oraz poczynionych nakładów. Jednakże co należy rozumieć przez zwrot przedmiotu najmu?

Termin przedawnienia roszczeń wynajmującego

Zgodnie z ogólną zasadą prawa cywilnego roszczenia cywilnoprawne o charakterze majątkowym ulęgają przedawnieniu. Oznacza to, że po upływie określonego w ustawie terminu dłużnik może uchylić się od spełnienia danego świadczenia bez żadnych konsekwencji. Kodeks cywilny różnicuje przy tym długość terminów przedawnienia m.in. w zależności od rodzaju stosunku prawnego, z którego dane roszczenie pochodzi oraz podmiotu, któremu ono przysługuje. Jaki jest zatem termin przedawnienia roszczeń wynajmującego ?