Termin przedawnienia roszczeń wynajmującego

Zgodnie z ogólną zasadą prawa cywilnego roszczenia cywilnoprawne o charakterze majątkowym ulęgają przedawnieniu. Oznacza to, że po upływie określonego w ustawie terminu dłużnik może uchylić się od spełnienia danego świadczenia bez żadnych konsekwencji. Kodeks cywilny różnicuje przy tym długość terminów przedawnienia m.in. w zależności od rodzaju stosunku prawnego, z którego dane roszczenie pochodzi oraz podmiotu, któremu ono przysługuje. Jaki jest zatem termin przedawnienia roszczeń wynajmującego ?

Kaucja za najem lokalu użytkowego a podatek VAT

Jak już wspomniałem w jednym z moich poprzednich wpisów („Kaucja za najem lokalu użytkowego”) kaucja stanowi standardową praktykę na rynku najmu nieruchomości komercyjnych. Jej popularność wynika zapewne z faktu, iż stanowi ona najskuteczniejszy środek ochrony wynajmującego przed nieuczciwym najemcą. Jednakże pomimo powszechności kaucji, wciąż słyszę od swoich Klientów pytanie: czy otrzymanie przez wynajmującego kaucji pociąga za sobą obowiązek zapłaty podatku VAT?

Jakie dokumenty powinien sprawdzić najemca przed podpisaniem umowy najmu?

Przed podpisaniem umowy najmu lokalu użytkowego każdy przyszły najemca powinien sprawdzić, czy osoba oferująca mu najem danego lokalu użytkowego jest w ogóle uprawniona do władania nim, a jeżeli tak, to w jaki zakresie. Od istnienia po stronie wynajmującego ważnego tytułu prawnego do władania lokalem zależy nie tylko możliwość i zakres realizacji przyszłej umowy najmu, ale również jej ważność.