Wypowiedzenie jako sankcja za zwłokę z zapłatą czynszu

Co do zasady złożenie wypowiedzenia powoduje wygaśnięcie umowy najmu lokalu użytkowego dopiero z upływem terminu oznaczonego w umowie, ewentualnie przewidzianego w Kodeksie cywilnym (więcej na temat terminów wypowiedzenia we wpisie „Terminy wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego”). Jednakże w pewnych przypadkach Kodeks cywilny przewiduje możliwość wypowiedzenia umowy bez zachowania owych terminów, m.in. jako sankcja za zwłokę z zapłatą czynszu.

Terminy wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego

Typowym sposobem zakończenia umowy najmu jest jej wypowiedzenie z zachowaniem terminów wypowiedzenia („Sposoby zakończenia umowy najmu lokalu użytkowego”). Ponieważ zakończenie wypowiedzianej umowy następuje dopiero od dnia upływu terminu wypowiedzenia niezmiernie istotnym jest ustalenie jego długości. Jakie są zatem terminy wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego?

Sposoby zakończenia umowy najmu

W swojej praktyce nagminnie spotykam się z myleniem i zamiennym używaniem pojęć wypowiedzenia, odstąpienia i rozwiązania umowy. Co gorsze powyższego dopuszczają się nawet prawnicy. Tymczasem są to trzy różne sposoby zakończenia umowy najmu, w tym umowy najmu lokalu użytkowego, których sposób dokonania i skutki prawne są zasadniczo różne.

Zwrot przedmiotu najmu

W dwóch poprzednich wpisach („Termin przedawnienia roszczeń najemcy” i „Termin przedawnienia roszczeń wynajmującego”) wskazałem, że w terminie roku od daty zwrotu przedmiotu najmu przedawniają się zarówno roszczenia wynajmującego o naprawienie szkody z powodu jego uszkodzenia lub pogorszenia, jak i roszczenia najemcy o zwrot nadpłaconego czynszu oraz poczynionych nakładów. Jednakże co należy rozumieć przez zwrot przedmiotu najmu?